Početna

Zapošljavanje

Natječaji

12.9.2018. Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

1. Stručni suradnik na projektu „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ –  1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.03.0001)

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti;
 • praćenje napretka provedbe projektnih aktivnosti i obavljanja terenskog rada;
 • priprema podataka potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti;
 • sudjelovanje u edukaciji i usavršavanju; 

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti - polja biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti ili iz područja biotehničkih znanosti – polja poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti;
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode;
 • rad na projektima vezanim uz inventarizaciju ili monitoring (praćenje stanja) vrsta ili staništa od interesa za EU;
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata;
 • znanje u naprednom korištenju Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa;

2. Stručni savjetnik na projektu „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ –  4 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.03.0001)

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi projektnih aktivnosti;
 • praćenje napretka i evaluacija provedbe projektnih aktivnosti;
 • pregled dostavljenih podataka i rezultata;
 • praćenje napretka i evaluacija obavljanja terenskog rada;
 • priprema podataka potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti;
 • sudjelovanje u edukaciji i usavršavanju;

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti - polja biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti ili iz područja biotehničkih znanosti – polja poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti,
 • najmanje 3 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode;
 • rad na projektima vezanim uz monitoring (praćenje stanja) vrsta ili staništa;
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata;
 • znanje u naprednom korištenju Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa;

3. Viši stručni savjetnik na projektu „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ –  2 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.03.0001)

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi projektnih aktivnosti;
 • praćenje napretka aktivnosti i evaluacija provedbe projektnih aktivnosti;
 • pregled i kontrola dostavljenih podataka i rezultata projekta;
 • kontrola i evaluacija obavljanja terenskih istraživanja;
 • sudjelovanje u razvoju i testiranju dijela Informacijskog sustava zaštite prirode u funkciji praćenja stanja i izvješćivanja;
 • sudjelovanje u edukaciji i usavršavanju

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti - polja biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti ili iz područja biotehničkih znanosti – polja poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti,
 • najmanje 4 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode;
 • rad na projektima vezanim uz monitoring (praćenje stanja) vrsta ili staništa;
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata;
 • znanje u naprednom korištenju Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa;

4.Stručni suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.01.0001)

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti;
 • praćenje napretka provedbe projektnih aktivnosti;
 • priprema podataka potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti;
 • sudjelovanje u edukaciji i usavršavanju;

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodoslovnog smjera - smjer biologija (ing. ekologije, prof. biologije ili prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora, magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije);
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode
 • poznavanje rada u GIS software-u

PREDNOSTI:

 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode

5. Stručni savjetnik  za planiranje upravljanja  na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ –  1 izvršitelj,  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.03.0001)

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti vezanih uz izradu nacrta planova upravljanja (područjima ekološke mreže Natura 2000 uključujući i zaštićena područja) kroz participatorni proces planiranja
 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti vezanih uz definiranje SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže
 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti vezanih uz jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije (dipl. ing. biologije - ekologija, prof. biologije ili prof. biologije i kemije) odnosno završen diplomski sveučilišni studij biologije (magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar edukacije biologije i kemije);
 • najmanje 3 godine radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • iskustvo u sektoru zaštite prirode;
 • poznavanje rada u GIS-u;

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte), te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome/potvrde o završenom studiju; strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr.),
 • dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da kandidat posjeduje znanje engleskog jezika i sl.),
 • preslika certifikata o znanju GIS-a, ili potvrde o znanju GIS-a, ili preslika indeksa o položenom kolegiju za radno mjesto u kojim je znanje GIS navedeno kao prednost
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

U slučaju prijave na više radnih mjesta, prijava i popratna natječajna dokumentacija se podnosi za svako radno mjesto zasebno.  

Ukoliko se dostavljaju dokumenti na stranom jeziku, isti moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača. Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem, e-mailom ili telefonski o danu i terminu održavanja testiranja na koji su obvezni pristupiti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Popis literature za testiranje biti će objavljen na stranici Agencije (http://www.haop.hr/hr/zaposljavanje).

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje će se provoditi ovisno o broju pristiglih a valjanih prijava, u pisanom i/ili usmenom obliku (pisana/usmena provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Agencija zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Prijave s popratnom natječajnom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto (navesti broj radnog mjesta i naziv radnog mjesta)“, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Agencija osigurava da se osobni podaci kandidata obrađuju na način određen Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Uvid u informacije i podatke koje su kandidati dostavili u svojim prijavama imat će uz Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja i zaposlenici koji zaprimaju poštu, Odjel pravnih poslova, Upravno vijeće  te čelnik Agencije.

Svrha obrade navedenih podataka jest prikupljanje podataka sa svrhom identifikacije svih kandidata, utvrđivanja ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja za određeno radno mjesto te u konačnici odabira kandidata. Javljanjem na natječaj kandidat daje suglasnost da se njegovi podaci obrađuju u navedene svrhe.

Predmetni podaci jesu kako slijedi:

 • osobni podaci koji omogućuju identifikaciju kandidata (prezime, ime, datum rođenja, spol, državljanstvo),
 • informacije koje su kandidati dostavili kako bi se olakšala praktična organizacija natječajnog postupka (poštanska/elektronička adresa, broj telefona),
 • informacije koje su kandidati dostavili kako bi se omogućila provjera ispunjavaju li uvjete za određeno radno mjesto (diplome/svjedodžbe/certifikati/potvrde o radnom stažu i/ili iskustvu/posebnim znanjima i vještinama i sl.).

Obrada podataka počinje na dan zaprimanja prijava. Prijave se spremaju i čuvaju u arhivi gdje će biti pohranjene 5 godina.

Svaki kandidat ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i može zahtijevati njihovo ispravljanje.

Obrazložene zahtjeve kandidati mogu poslati elektroničkom poštom na adresu Osobni.Podaci@haop.hr.

 

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Literatura za pripremu kandidata

14.6.2018. Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

1. Stručni suradnik na projektu „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ –  3 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.02.0001)

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u provedbi projektnih zadataka za pojedine elemente projekta;
 • sudjelovanje u kontroli provedbe projektnih aktivnosti;
 • sudjelovanje u kontroli obavljanja terenskih istraživanja;
 • sudjelovanje u edukaciji i usavršavanju

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti - polja biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti – grane znanost o moru i znanost o okolišu, ili iz područja biotehničkih znanosti – polja poljoprivreda (agronomija) – grana ribarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode;
 • rad na projektima vezanim uz inventarizaciju morskih vrsta i kartiranje obalnih i morskih pridnenih staništa;
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata;

2. Stručni savjetnik na projektu „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ –  1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.02.0001)

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi projektnih zadataka za pojedine elemente projekta;
 • praćenje napretka aktivnosti te kontrola provedbe projektnih aktivnosti, dostavljenih podataka i rezultata;
 • provođenje kontrole obavljanja terenskih istraživanja;
 • sudjelovanje u edukaciji i usavršavanju;

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti - polja biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti –grane znanost o moru i znanost o okolišu, ili iz područja biotehničkih znanosti – polja poljoprivreda (agronomija) – grana ribarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti;
 • najmanje 3 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode;
 • rad na projektima vezanim uz inventarizaciju morskih vrsta i kartiranje obalnih i morskih pridnenih staništa;
 • rad na projektima vezanim uz uporabu podloga daljinskih istraživanja u identifikaciji obalnih i pridnenih morskih staništa
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata;
 • znanje u naprednom korištenju i administraciji Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa;

3. Administrativni suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001) 

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, tehničkog, biotehničkog, prirodnog, biomedicinskog ili humanističkog smjera;
 • najmanje 1 godina radnog iskustva nakon završetka tražene razine studija na administrativnim poslovima na projektima;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • osposobljenost za rad na prijavi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova;
 • iskustvo rada u sustavu zaštite prirode;

4. Stručni suradnik u Odjelu pravnih poslova, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

OPIS POSLOVA:

 • jednostavniji poslovi vezani uz segment radnog mjesta – područje radnog prava

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prava;
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • iskustvo rada na poslovima vezanim uz radno pravo

5. Stručni suradnik za IT na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ –  1 izvršitelj (m/ž),  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.03.0001)

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti vezanih uz nadogradnju, razvoj i održavanje Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) u dijelu razrade Modula za upravljanje područjima EM

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog, biotehničkog, prirodoslovnog ili društvenog smjera;
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • znanje i iskustvo projektnog vođenja na projektima izrade programskih rješenja i baza podataka;
 • znanje u naprednom korištenju i administraciji Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa;
 • dobro poznavanje rada s bazama podataka;
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata;

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte), te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome/potvrde o završenom studiju; strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr.),
 • dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da kandidat posjeduje znanje engleskog jezika i sl.),
 • preslika certifikata o znanju GIS-a, ili potvrde o znanju GIS-a, ili preslika indeksa o položenom kolegiju za radno mjesto u kojim je znanje GIS navedeno kao prednost
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

U slučaju prijave na više radnih mjesta, prijava i popratna natječajna dokumentacija se podnosi za svako radno mjesto zasebno.  
Ukoliko se dostavljaju dokumenti na stranom jeziku, isti moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača. Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.
Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem, e-mailom ili telefonski o danu i terminu održavanja testiranja na koji su obvezni pristupiti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.
Popis literature za testiranje biti će objavljen na stranici Agencije (www.haop.hr).
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.
Testiranje će se provoditi ovisno o broju pristiglih a valjanih prijava, u pisanom i/ili usmenom obliku (pisana/usmena provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).
Agencija zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.
Prijave s popratnom natječajnom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto (navesti broj radnog mjesta i naziv radnog mjesta)“, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Agencija osigurava da se osobni podaci kandidata obrađuju na način određen Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Uvid u informacije i podatke koje su kandidati dostavili u svojim prijavama imat će uz Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja i zaposlenici koji zaprimaju poštu, Odjel pravnih poslova, Upravno vijeće  te čelnik Agencije.
Svrha obrade navedenih podataka jest prikupljanje podataka sa svrhom identifikacije svih kandidata, utvrđivanja ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja za određeno radno mjesto te u konačnici odabira kandidata. Javljanjem na natječaj kandidat daje suglasnost da se njegovi podaci obrađuju u navedene svrhe.

Predmetni podaci jesu kako slijedi:

 • osobni podaci koji omogućuju identifikaciju kandidata(prezime, ime, datum rođenja, spol, državljanstvo),
 • informacije koje su kandidati dostavili kako bi se olakšala praktična organizacija natječajnog postupka (poštanska/elektronička adresa, broj telefona),
 • informacije koje su kandidati dostavili kako bi se omogućila provjera ispunjavaju li uvjete za određeno radno mjesto (diplome/svjedodžbe/certifikati/potvrde o radnom stažu i/ili iskustvu/posebnim znanjima i vještinama i sl.).

Obrada podataka počinje na dan zaprimanja prijava. Prijave se spremaju i čuvaju u arhivi gdje će biti pohranjene 5 godina.
Svaki kandidat ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i može zahtijevati njihovo ispravljanje.

Obrazložene zahtjeve kandidati mogu poslati elektroničkom poštom na adresu Osobni.Podaci@haop.hr.

 

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Literatura za pripremu kandidata

7.3.2018. Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

 1. Stručni suradnik za beskralješnjake, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

POSLOVI I ZADACI:

 • pomaže u pripremi i obradi podataka o beskralješnjacima;
 • sudjeluje u pripremi karata rasprostranjenosti beskralješnjaka;
 • sudjeluje u pripremi crvenih lista i knjiga beskralješnjaka;
 • sudjeluje u praćenju stanja beskralješnjaka;
 • priprema podloge za zaštitu i očuvanje pojedinih svojti beskralješnjaka;
 • priprema akcijske planove zaštite beskralješnjaka;
 • sudjeluje u provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata zaštite prirode iz djelokruga Odsjeka

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij prirodoslovnog smjera;
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci;
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • znanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOSTI:

 • radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode;
 • rad na projektima vezanim uz inventarizaciju i praćenje stanja beskralješnjaka;
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata;

 

 1. Rukovoditelj u Odjelu za nabavu i računovodstveno financijske poslove, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

POSLOVI I ZADACI:

 • odgovoran je za poslovanje i koordinaciju rada Odjela za koje je nadležan;
 • planira poslove u Odjelu, prati izvršenje planiranih poslova, organizira i vodi rad unutar Odjela;
 • surađuje s rukovoditeljima drugih Odjela i Sektora u cilju optimalne efikasnosti rada Agencije;
 • prati nacionalne i međunarodne obveze u području za koji je nadležan;
 • koordinira izradu svih stručnih podloga iz opsega rada Odjela nužnih za rad drugih odjela i sektora;

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, prirodnog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera;
 • iskustvo u vođenju i koordinaciji poslova i projekata iz područja rada Odjela;
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;
 • zna izraditi financijsko tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno i godišnje financijsko izvješće i da će ga osobno potpisati
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • poznavanje rada međunarodnih institucija i programa;
 • znanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

 

 1. Viši stručni savjetnik za financijsko poslovanje i računovodstvo, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

POSLOVI I ZADACI:

 • organizira i koordinira rad financijsko-planskih i računovodstvenih poslova u skladu sa zakonskim    propisima;
 • priprema financijska i druga računovodstvena izvješća;
 • izrađuje periodični obračun i završni račun i odgovoran je za njihovu pravovremenu predaju nadležnim tijelima;
 • izrađuje analize, te statička izvješća i izvješća za potrebe Zavoda, Upravnog vijeća, nadležnog ministarstva i vanjskih institucija;
 • postavlja kontiranje za svu dokumentaciju prema zakonskim propisima;
 • kontrolira jesu li navedeni dokumenti uredno likvidirani;
 • priprema i obrađuje materijale za realizaciju potpora iz inozemstva;
 • odgovoran je za uredno i ažurno izvršavanje obveza prema nadležnim tijelima, bankama i poslovnim  suradnicima;
 • odgovoran je za pravovremenu naplatu ispostavljenih računa i vodi evidenciju dnevnih novčanih naplata;
 • prati i analizira likvidnost Zavoda, te pravovremeno djeluje;
 • sudjeluje u osiguranju financijskih sredstava za redovito poslovanje;
 • rukovodi poslovima inventure;
 • odgovoran je za provedbu odluka ravnatelja na području financijske politike, knjigovodstva i njihovu zakonitost;
 • prati zakonske propise iz svog djelokruga i odgovoran je za njihovu primjenu;
 • organizira i vodi informacijski sustav iz svog djelokruga;
 • obavlja i druge poslove po nalogu tajnika Zavoda;

UVJETI:

 • VSS ekonomske struke ili matematičke struke;
 • 8 godina radnog staža u struci;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • znanje engleskog ili drugog svjetskog jezika;
 • probni rad 6 mjeseci;

 

 1. Suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do završetka projekta, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Copernicus Local Land monitoring services: NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) Copernicus supporting activities for the period 2017-2021“ (šifra ugovora EEA/IDM/R0/16/009/Croatia), sklopljenog 4. rujna 2017. godine s Europskom agencijom za okoliš (EEA)

OPIS POSLOVA:

 • Sudjeluje na radionicama i školovanju za potrebe projekta
 • Sudjeluje u komunikaciji s dionicima projekta (izvođačem i EEA)
 • Sudjeluje u pripremi podataka za potrebe testiranja rezultata projekta,
 • Sudjeluje u kreiranju i održavanju baze znanja.

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnih ili biotehničkih znanosti;
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode
 • rad na projektima vezanim uz kartiranje i identifikaciju kopnenih staništa/zemljišnog pokrova
 • rad na projektima vezanim uz uporabu podloga daljinskih istraživanja u identifikaciji staništa/pokrova
 • znanje u naprednom korištenju Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte), te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome/potvrde o završenom studiju; strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr.),
 • dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da kandidat posjeduje znanje engleskog jezika i sl.),
 • preslika certifikata o znanju GIS-a, ili potvrde o znanju GIS-a, ili preslika indeksa o položenom kolegiju za radno mjesto u kojim je znanje GIS navedeno kao uvjet
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

U slučaju prijave na više radnih mjesta, prijava i popratna natječajna dokumentacija se podnosi za svako radno mjesto zasebno.

Ukoliko se dostavljaju dokumenti na stranom jeziku, isti moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača.

Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem, e-mailom ili telefonski o danu i terminu održavanja testiranja na koji su obvezni pristupiti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Popis literature za testiranje biti će objavljen na stranici Agencije (www.haop.hr).

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje će se provoditi ovisno o broju pristiglih a valjanih prijava, u pisanom i/ili usmenom obliku (pisana/usmena provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Agencija zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Prijave s popratnom natječajnom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto (navesti broj radnog mjesta i naziv radnog mjesta)“, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Literatura za pripremu kandidata

 

8.2.2018. Ispravak dijela natječaja

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama broj 10/18, dana 01.02.2018. godine, na način da se u dijelu teksta natječaja koji se odnosi na uvjete za radno mjesto pod rednim brojem „3. Stručni savjetnik za računovodstvene poslove na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ –  1 izvršitelj (m/ž),  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.03.0001)“, iza uvjeta „završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“ dodaje se „društvenog i“, te sada glasi:

„- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog i humanističkog smjera“.


U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Rok za prijavu na javni natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 3. Stručni savjetnik za računovodstvene poslove na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ –  1 izvršitelj (m/ž),  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.03.0001) je 8 dana od dana objave ispravka natječaja u Narodnim novinama.

 

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

 

1.2.2018. Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:


1. Rukovoditelj u Odjelu za nabavu i računovodstveno financijske poslove, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

POSLOVI I ZADACI:

 • odgovoran je za poslovanje i koordinaciju rada Odjela za koje je nadležan;
 • planira poslove u Odjelu, prati izvršenje planiranih poslova, organizira i vodi rad unutar Odjela;
 • surađuje s rukovoditeljima drugih Odjela i Sektora u cilju optimalne efikasnosti rada Agencije;
 • prati nacionalne i međunarodne obveze u području za koji je nadležan;
 • koordinira izradu svih stručnih podloga iz opsega rada Odjela nužnih za rad drugih odjela i sektora;

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, prirodnog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera;
 • iskustvo u vođenju i koordinaciji poslova i projekata iz područja rada Odjela;
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;
 • zna izraditi financijsko tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno financijsko izvješće i da će ga osobno potpisati
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • poznavanje rada međunarodnih institucija i programa;
 • znanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci; 

2. Viši stručni savjetnik za financijsko poslovanje i računovodstvo, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

POSLOVI I ZADACI:

 • organizira i koordinira rad financijsko-planskih i računovodstvenih poslova u skladu sa zakonskim    propisima;
 • priprema financijska i druga računovodstvena izvješća;
 • izrađuje periodični obračun i završni račun i odgovoran je za njihovu pravovremenu predaju nadležnim tijelima;
 • izrađuje analize, te statička izvješća i izvješća za potrebe Zavoda, Upravnog vijeća, nadležnog ministarstva i vanjskih institucija;
 • postavlja kontiranje za svu dokumentaciju prema zakonskim propisima;
 • kontrolira jesu li navedeni dokumenti uredno likvidirani;
 • priprema i obrađuje materijale za realizaciju potpora iz inozemstva;
 • odgovoran je za uredno i ažurno izvršavanje obveza prema nadležnim tijelima, bankama i poslovnim  suradnicima;
 • odgovoran je za pravovremenu naplatu ispostavljenih računa i vodi evidenciju dnevnih novčanih naplata;
 • prati i analizira likvidnost Zavoda, te pravovremeno djeluje;
 • sudjeluje u osiguranju financijskih sredstava za redovito poslovanje;
 • rukovodi poslovima inventure;
 • odgovoran je za provedbu odluka ravnatelja na području financijske politike, knjigovodstva i njihovu zakonitost;
 • prati zakonske propise iz svog djelokruga i odgovoran je za njihovu primjenu;
 • organizira i vodi informacijski sustav iz svog djelokruga;
 • obavlja i druge poslove po nalogu tajnika Zavoda;

UVJETI:

 • VSS ekonomske struke ili matematičke struke;
 • 8 godina radnog staža u struci;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • znanje engleskog ili drugog svjetskog jezika;
 • probni rad 6 mjeseci;

3. Stručni savjetnik za računovodstvene poslove na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom 
mrežom Natura 2000“ –  1 izvršitelj (m/ž),  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.03.0001)

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti vezanih uz izradu prijedloga proračuna projekta, obavljanje računovodstvenih poslova, prikupljanje podataka, zahtjeva i druge dokumentacije, praćenje i analiza ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda projekta, praćenje propisa iz proračunskog računovodstva i financija te kontrola namjenskog trošenja proračunskih sredstava projekta, upozoravanje na odstupanja, rad na planiranju i provođenju projekta;

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij humanističkog smjera;
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • poznavanje funkcioniranja financija vezano za proračun;
 • iskustvo u financijama i/ili na računovodstvenim poslovima;
 • iskustvo vođenja financija u projektima/programima EU;

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte), te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
-    životopis;
-    preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
-    dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome/potvrde o završenom studiju; strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
-    dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
-    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr.),
-    dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da kandidat posjeduje znanje engleskog jezika i sl.), 
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

U slučaju prijave na više radnih mjesta, prijava i popratna natječajna dokumentacija se podnosi za svako radno mjesto zasebno.

Ukoliko se dostavljaju dokumenti na stranom jeziku, isti moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača.
Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid. 

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem, e-mailom ili telefonski o danu i terminu održavanja testiranja na koji su obvezni pristupiti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Popis literature za testiranje biti će objavljen na stranici Agencije (www.haop.hr).

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje će se provoditi ovisno o broju pristiglih a valjanih prijava, u pisanom i/ili usmenom obliku (pisana/usmena provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju). 

Agencija zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Prijave s popratnom natječajnom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto (navesti broj radnog mjesta i naziv radnog mjesta)“, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

 Literatura za pripremu kandidata

11.1.2018. Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:
1. Stručni voditelj – voditelj Službe stručnih poslova, 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 4 godine
OPIS POSLOVA:

 • vodi, organizira i koordinira rad Službe stručnih poslova,
 • sudjeluje u izradi i provedbi programa rada i razvoja Agencije u dijelu koji se odnosi na stručna pitanja,
 • koordinira inventarizaciju i kartiranje prirode te izradu odgovarajućih baza podataka i praćenje stanja prirode
 • koordinira izradu izvješća o stanju prirode i strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti te izvješća koja proizlaze iz nacionalnih i međunarodnih obveza,
 • vodi izradu stručnih podloga za pokretanje postupka zaštite prirodnih vrijednosti i utvrđivanje ekološki značajnih područja te predlaže mjere zaštite,
 • koordinira izradu planova upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima, te pripremu stručnih podloga za utvrđivanje mjera zaštite prirode u planovima korištenja prirodnih dobara i prostornim planovima,
 • planira, koordinira i nadzire pripremu i provođenje projekata i programa u području zaštite prirode 
 • koordinira utvrđivanje ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu na području zaštićenih prirodnih vrijednosti i ekološki značajnim područjima te pripremu stručnih podloga za unošenje stranih vrsta i ponovno unošenje vrsta u prirodu,
 • surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodoslovnog smjera;
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • dokazane sposobnosti za obavljanje stručnih poslova Zavoda,
 • probni rad 6 mjeseci;

2. Rukovoditelj u Odjelu za nabavu i računovodstveno financijske poslove, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice
POSLOVI I ZADACI:

 • odgovoran je za poslovanje i koordinaciju rada Odjela za koje je nadležan;
 • planira poslove u Odjelu, prati izvršenje planiranih poslova, organizira i vodi rad unutar Odjela;
 • surađuje s rukovoditeljima drugih Odjela i Sektora u cilju optimalne efikasnosti rada Agencije;
 • prati nacionalne i međunarodne obveze u području za koji je nadležan;
 • koordinira izradu svih stručnih podloga iz opsega rada Odjela nužnih za rad drugih odjela i sektora;

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, prirodnog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera;
 • iskustvo u vođenju i koordinaciji poslova i projekata iz područja rada Odjela;
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;
 • zna izraditi financijsko tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno financijsko izvješće i da će ga osobno potpisati
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • poznavanje rada međunarodnih institucija i programa;
 • znanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

3. Stručni referent za opće, pomoćne i tehničke poslove, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice
OPIS POSLOVA:

 • obavlja opće, pomoćne i tehničke poslove vezane uz radne prostore, korištenje imovine, sigurnosne i slične poslove, kao i administrativne poslove

UVJETI:

 • SSS, društvena ili tehnička struka ili druga odgovarajuća struka;
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 2 mjeseca;

PREDNOST:

 • iskustvo rada u administraciji, otprema pošte, urudžbiranje gradiva 
 • iskustvo rada u arhivi (vođenje arhive, arhiviranje spisa);

4. Stručni suradnik na projektu EU "Trščaci -vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava"–  1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta sufinanciranog darovnicom Eurostata 2017 kroz modul „Knowledge innovation project on accounting for ecosystems“
OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti koje provodi HAOP (odabir područja istraživanja, kartiranje ekosustava,  izrada popisa i procjena usluga ekosustava, organiziranje stručnih skupova i prezentacija, izrada upitnika/ankete i provođenje ispitivanja lokalnog stanovništva, obrada podataka i izrada konačnog izvješća)
 • sudjelovanje u praćenju i evaluaciji rezultata projektnih aktivnosti koje provode vanjski suradnici angažirani na projektu

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije (dipl. ing. biologije - ekologija, prof. biologije ili prof. biologije i kemije) odnosno završen diplomski sveučilišni studij biologije (magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar edukacije biologije i kemije);
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 3 mjeseca;

PREDNOST:

 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode 
 • iskustvo u sektoru zaštite prirode;
 • iskustvo u radu na području usluga ekosustava
 • poznavanje rada u GISu;

5. Stručni suradnik za IT na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ –  1 izvršitelj (m/ž),  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.03.0001)
OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti vezanih uz nadogradnju, razvoj i održavanje Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) u dijelu razrade Modula za upravljanje područjima EM 

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog, biotehničkog, prirodoslovnog ili društvenog smjera;
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • znanje i iskustvo projektnog vođenja na projektima izrade programskih rješenja i baza podataka;
 • znanje u naprednom korištenju i administraciji Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa;
 • dobro poznavanje rada s bazama podataka
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata

6. Stručni savjetnik za računovodstvene poslove na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom 
mrežom Natura 2000“ –  1 izvršitelj (m/ž),  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.03.0001)

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti vezanih uz izradu prijedloga proračuna projekta, obavljanje računovodstvenih poslova, prikupljanje podataka, zahtjeva i druge dokumentacije, praćenje i analiza ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda projekta, praćenje propisa iz proračunskog računovodstva i financija te kontrola namjenskog trošenja proračunskih sredstava projekta, upozoravanje na odstupanja, rad na planiranju i provođenju projekta;

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij humanističkog smjera;
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • poznavanje funkcioniranja financija vezano za proračun;
 • iskustvo u financijama i/ili na računovodstvenim poslovima;
 • iskustvo vođenja financija u projektima/programima EU;

7. Savjetnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do završetka projekta, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Copernicus Local Land monitoring services: NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) Copernicus supporting activities for the period 2017-2021'' (šifra ugovora EEA/IDM/R0/16/009/Croatia), sklopljenog 4. rujna 2017. godine s Europskom agencijom za okoliš (EEA) 
OPIS POSLOVA

 • sudjeluje na radionicama i školovanju za potrebe projekta
 • sudjeluje u komunikaciji s dionicima projekta (izvođačem i EEA)
 • sudjeluje u testiranju rezultata projekta
 • predlaže poboljšanja procesa i rezultata projekta,
 • sudjeluje u kreiranju i održavanju baze znanja.

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnih ili biotehničkih znanosti;
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • dobro poznavanje GIS programskih i razvojnih alata;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode
 • rad na projektima vezanim uz kartiranje i identifikaciju kopnenih staništa/zemljišnog pokrova
 • rad na projektima vezanim uz uporabu podloga daljinskih istraživanja u identifikaciji staništa/pokrova
 • znanje u naprednom korištenju Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte), te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome/potvrde o završenom studiju; strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr.),
 • dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da kandidat posjeduje znanje engleskog jezika i sl.), 
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • preslika certifikata o znanju GIS-a, ili potvrde o znanju GIS-a, ili preslika indeksa o položenom kolegiju za radno mjesto u kojim je znanje GIS navedeno kao uvjet.

U slučaju prijave na više radnih mjesta, prijava i popratna natječajna dokumentacija se podnosi za svako radno mjesto zasebno.

Ukoliko se dostavljaju dokumenti na stranom jeziku, isti moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača.
Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid. 

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem, e-mailom ili telefonski o danu i terminu održavanja testiranja na koji su obvezni pristupiti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Popis literature za testiranje biti će objavljen na stranici Agencije (www.haop.hr).

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje će se provoditi ovisno o broju pristiglih a valjanih prijava, u pisanom i/ili usmenom obliku (pisana/usmena provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju). 

Agencija zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Prijave s popratnom natječajnom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto (navesti broj radnog mjesta i naziv radnog mjesta)“, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Literatura za pripremu kandidata