Početna

Zrak, klima, tlo

Zrak

Klimatske promjene

Dostava podataka

Tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi

Sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19), članku 7. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) te članku 6. Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima, Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove u količini od 5 tona ekvivalenta CO2 ili više dužan je u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Zavodu za zaštitu okoliša i prirode.

 

Prijava nepokretnih uređaja i opreme podnosi se  putem web aplikacije na adresi:   http://pnos.haop.hr/

 

Popis ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba - obrtnika koje se bave djelatnošću servisiranja, uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i popis ovlaštenih osoba koje posjeduju uvjerenje za obavljanje djelatnosti servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove se nalazi na adresi http://reg.haop.hr/.

Sukladno  Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) te članku 9. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14) o prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tvari, ovlašteni serviser vodi očevidnik. Podaci iz KT1 očevidnika se dostavljaju Zavodu za zaštitu okoliša i prirode do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu putem web aplikacije http://kt.haop.hr/.

Temeljem članka 17. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova o prikupljenim, obnovljenim, oporabljenim i uništenim kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima vodi očevidnik. Podaci iz KT3 očevidnika se dostavljaju Zavodu za zaštitu okoliša i prirode do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu putem web aplikacije http://kt.haop.hr/.  

Temeljem članka 18. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) Poduzetnik koji uvozi/unosi, izvozi/iznosi, uništava i/ili proizvodi tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove dostavlja Zavodu podatke za svaku kontroliranu tvar i novu tvar te za fluorirane stakleničke plinove za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine. Podaci KT4 i KT5 očevidnika se dostavljaju Zavodu putem web aplikacije http://kt.haop.hr/.

 

KT 1, KT 3, KT 4 i KT 5 očevidnici dostavljaju se putem web aplikacije na adresi: http://kt.haop.hr/

 

Nova KT mrežna aplikacija

Obavještavamo korisnike da je u sklopu Informacijskog Sustava Zaštite Okoliša na adresi http://kt.haop.hr/ dostupna web aplikacija za dostavu očevidnika o kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima.

Od siječnja 2018. započela je elektronska dostava očevidnika o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima. Obveza dostave KT očevidnika ispunjava se isključivo putem elektroničke programske opreme dostupne na http://kt.haop.hr/

Obveznicima dostave očevidnika je unutar aplikacije namijenjena poslovna uloga "KT:obveznik" koja omogućava unos podataka radi ispunjenja zakonskih obveza sukladno članku 9., 14., 17. i 18. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima NN 90/2014.

Upute za popunjavanje KT1, KT3, KT4 i KT5 obrazaca u web aplikaciji

Primjeri ispunjenih obrazaca

Podrška za korisnike

Za sve dodatne informacije i korisničku podršku u korištenju aplikacije možete nas kontaktirati na:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zavod za zaštitu okoliša i prirode
Radnička cesta 80/7
10 000 Zagreb
Telefon:  01/5581-660 (radnim danom u vremenu od 9:00 do 15:00 h)
E-mail: F-TOOS@haop.hr

Primjeri pravilnog ispunjavanja KT 1 obrasca

KT 1 Očevidnik o uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

KT 3 Očevidnik o postupanju s prikupljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

KT 4 Očevidnik o uvozu/unosu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i krajnjem korisniku

KT 5 Očevidnik o izvozu/iznosu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

Osnovne informacije vezano za provedbu propisa o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

 

Program prikupljanja podataka za izradu NIRa

Program prikupljanja podataka za izradu NIRa: 

 • 2020

Program prikupljanja podataka NIR 2020. - Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2020. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2020. - Poljoprivreda

Program prikupljanja podataka NIR 2020. - LULUCF sektor

Program prikupljanja podataka NIR 2020. - Otpad

 • 2019

Program prikupljanja podataka NIR 2019. - Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2019. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2019. - Poljoprivreda

Program prikupljanja podataka NIR 2019. - LULUCF sektor

Program prikupljanja podataka NIR 2019. – Otpad

 • 2018

Program prikupljanja podataka NIR 2018. - Poljoprivreda

Program prikupljanja podataka NIR 2018. - LULUCF sektor

Program prikupljanja podataka NIR 2018. - Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2018. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2018. – Otpad

 • 2017

Program prikupljanja podataka NIR 2017. - Poljoprivreda

Program prikupljanja podataka NIR 2017. - LULCF sektor

Program prikupljanja podataka NIR 2017. – Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2017. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2017. – Otpad

 • 2016

Program prikupljanja podataka NIR 2016. - Sektor poljoprivreda, šumarstvo i ostalo korištenje zemljišta

Program prikupljanja podataka NIR 2016. - Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2016. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2016. – Otpad

 • 2015

Program prikupljanja podataka NIR 2015. - Sektor poljoprivreda, šumarstvo i ostalo korištenje zemljišta

Program prikupljanja podataka NIR 2015. - Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2015. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2015. – Otpad

 • 2014

Program prikupljanja podataka NIR 2014

 • 2013

Program prikupljanja podataka NIR 2013

Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova- Registar Unije

Osnovne informacije

Sukladno čl. 73., st. 3. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19)

(1) Za poslove vođenje Registra nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zavod za zaštitu okoliša i prirode.
(2) Poslovi vođenja Registra su:
– održavanje točnosti i sigurnosti podataka u Registru,
– kreiranje i održavanje korisničkih računa,
– upravljanje računom stranke,
– izrada izvješća sukladno propisima Konvencije i Europske komisije,
– objavljivanje informacija sukladno propisima Konvencije i Europske komisije.

Rokovi za ispunjavanje obaveza u Registru Unije

ROK TKO ŠTO REFERENCA
31. ožujak Ovlašteni predstavnik računa Unos podataka o emisijama za prethodnu godinu
 • članak 35. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013
 • Uvjeti korištenja Registra Unije
31. ožujak Verifikator Označavanje unesenih emisija kao verificirane
 • članak 35. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013
 • Uvjeti korištenja Registra Unije
30. travanj Ovlašteni predstavnik računa Predaja emisijskih jedinica
 • članak 67. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013
31. prosinac Vlasnik računa Potvrda o potpunosti, ažurnosti i istinitosti podataka na računu
 • članak 25. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013

 

Izvješća

Izvješćivanje prema Kyoto protokolu

Odlukom 13/CMP.1 određeno je da će svaki nacionalni registar informacije koje nisu povjerljive objaviti na Internetu preko javno dostupnog sučelja kako bi te iste informacije bile javno dostupne te kako bi ih sve zainteresirane osobe mogle pregledavati.

 

Izvješće o računima (stavak 45. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Izvješće o računima za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o računima za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o računima za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o računima za 2014. godinu možete preuzeti ovdje.

Informacije koje se smatraju povjerljivima sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 nisu objavljene.

 

Izvješće o projektima zajedničke provedbe (stavak 46. aneksa Odluke 13/CMP.1)

U Republici Hrvatskoj nema registriranih projekata zajedničke provedbe.
Nadležno tijelo za provedbu projekata je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

 

Izvješće o stanju računa i transakcijama (stavak 47. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Zahtjevi izvješćivanja o stanju računa i transakcijama ispunjavaju se objavljivanjem SEF izvješća.

   

SEF 2018 (CP1)

SEF 2018 (CP2)

SEF 2017 (CP1)

SEF 2017 (CP2)

SEF 2016 (CP1)

SEF 2016 (CP2)

SEF 2015 (CP1)

SEF 2015 (CP2)

SEF 2014 (CP1)

 

SEF 2013 (CP1)

 

SEF 2012 (CP1)

 

SEF 2011 (CP1)

 

 

Izvješće o ispunjavanju obveza u prvom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola - True-up izvješće (stavak 49. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Zahtjevi izvješćivanja se ispunjavaju objavljivanjem SEF izvješća i izvješća o stanju na računu: True-up SEF 2015

Izvješće o računu za povlačenje jedinica za prvo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola možete preuzeti ovdje.

Popis jedinica za koje je zatražen prijenos (carry-over) u drugo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola možete preuzeti ovdje.

Informacije koje se smatraju povjerljivima sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 nisu objavljene.

 

Izvješće o pravnim osobama (stavak 48. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Popis pravnih osoba ovlaštenih za posjedovanje AAU, RMU, ERU, CER, tCER i lCER jedinica možete preuzeti ovdje.

 

NAPOMENA: Sva izvješća odnose se na Kyoto račune u hrvatskom dijelu Registra Unije (računi kojima broj računa počinje oznakom ''HR''). Ažurne informacije o EU-ETS računima u hrvatskom dijelu Registra Unije dostupne su na Internet stranicama Dnevnika transakcija Europske unije (EUTL).

 

Kontakt

Služba za pomoć korisnicima Registra Unije

Tel: +385 1 5581 660
E-pošta: ghgregistry.helpdesk@haop.hr

Radno vrijeme
Radnim danom u vremenu od 09:00 do 15:00h

Državni blagdani i praznici

01.01.2018  Nova godina
06.01.2018  Sveta tri kralja
01.04.2018  Uskrs
02.04.2018  Uskršnji ponedjeljak
01.05.2018  Praznik rada
31.05.2018  Tijelovo
22.06.2018  Dan antifašističke borbe
25.06.2018  Dan državnosti
05.08.2018  Dan domovinske zahvalnosti
15.08.2018  Velika gospa
08.10.2018  Dan nezavisnosti
01.11.2018  Dan svih svetih
25.12.2018  Božić
26.12.2018  Sveti Stjepan

Obavijesti

-

Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova- Praćenje, izvješćivanje i verifikacija

Osnovne informacije

Republika Hrvatska kao članica Europske unije sudjeluje u Sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU Emissions Trading System, u daljnjem tekstu: EU ETS) koji je uspostavljen u skladu s Direktivom 2003/87/EZ.

Sustavom se omogućuje gospodarskim subjektima da provedbom troškovno učinkovitih mjera smanje emisije stakleničkih plinova. To se postiže izdavanjem dozvola za emisije stakleničkih plinova postrojenjima, te raspodjelom točno određene količine emisijskih jedinica sukladno zadanim kriterijima. Pri tome jedna emisijska jedinica predstavlja pravo na emisiju jedne tone CO2eq.

U EU ETS u Republici Hrvatskoj uključena su postrojenja koja obavljaju djelatnost Priloga I. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova („Narodne novine“ br. 69/12, 154/14) i koja imaju Dozvolu za emisije stakleničkih plinova. U postupku izdavanja Dozvole operater je dužan izraditi Plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja (u daljnjem tekstu: Plan praćenja) koji predstavlja temeljni dokument s detaljno opisanom metodologijom praćenja emisija stakleničkih plinova.

Plan praćenja emisija stakleničkih plinova

Plan praćenja se izrađuje sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. g. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te njezinim izmjenama i dopunama (206/2014, 743/2014) i ispravku od 05.03.2014. (u daljnjem tekstu: Uredba), kao i u pripadajućim Uputama Europske komisije i Pravilniku o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine („Narodne novine“, broj 70/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija) sudjeluje u upravnom postupku izdavanja dozvole za emisije stakleničkih plinova. Sukladno članku 84. stavku 1. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 130/11, 47/14, 161/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavlja Agenciji plan praćenja predmetnog postrojenja, obveznika EU ETS, na stručno mišljenje o usklađenosti plana praćenja s Uredbom i Pravilnikom.

Stručno mišljenje izrađuje Agencija, a prema članku 84. stavku 2. Zakona, ako ocijeni potrebnim, pojedina pitanja usklađenosti plana praćenja s odredbama Uredbe i važećim uputama Europske komisije razmatra sa Stručnim povjerenstvom za tehnička pitanja u okviru EU ETS osnovanim temeljem članka 109. b) Zakona.

U EU ETS-u uz operatere postrojenja, sudjeluju i operatori zrakoplova. Obveze u sektoru zrakoplovstva odnose se na praćenje i izvješćivanje emisija CO2 i tonskih  kilometara iz zrakoplova.

Verificirano godišnje izvješće o emisijama i Izvješće o verifikaciji

Osim izdavanja stručnog mišljenja na planove praćenja Agencija provjerava i usklađenost verificiranog godišnjeg izvješća o emisijama i pripadajućeg izvješća o verifikaciji s Uredbom, Uputama i Pravilnikom u skladu s odredbama članka 108. stavka 5. Zakona. Verifikatori moraju biti akreditirani a sam postupak verifikacije mora biti u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. g. o verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te pratećim Uputama.

Operateri su dužni navedena izvješća dostaviti u Agenciju do 1.3. tekuće godine za prethodnu godinu u skladu s člankom 67. stavkom 1.Uredbe. Verificirane emisije operater unosi u Registar Unije.

Izvješće o poboljšanjima

Temeljem članka 69. Uredbe operateri su dužni izraditi i dostaviti u Ministarstvo Izvješće o poboljšanjima do 30. lipnja na koje Agencija daje stručno mišljenje u skladu s člankom 8. stavkom 6. Pravilnika.

 

Dokumenti

Upute br.1: Opće upute za postrojenja 

Obrazac - Plan praćenja emisija stakleničkih plinova 2013.-2020.

Primjer popunjavanja - Plan praćenja za malo industrijsko postrojenje

Često postavljena pitanja - problemi s obrascem za plan praćenja

Obrazac - Pojednostavljeni plan praćenja emisija stakleničkih plinova 2013.-2020.

Primjer popunjavanja -  Pojednostavljeni plan praćenja

Obrazac - Izvješće o godišnjim emisijama iz postrojenja

Obrazac - Verifikacijsko izvješće 

Obrazac - Izvješće o poboljšanjima 

Primjer popunjavanja - Izvješće o poboljšanjima 

Upute za popunjavanje izvješća o poboljšanjima

Guidance Document No. 2: The monitoring and Reporting Regulation- General guidance for Aircraft Operators

Template: Monitoring plan for the emissions of aircraft operators

Template: Monitoring plan for the tonne-kilometre data of aircraft operators

Template: Annual emissions report of aircraft operators

Template: Tonne- kilometre data report of aircraft operators

Template: Improvement report for aircraft operators 

Upute br.3: Pitanja biomase u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama EU ETS 

Upute br.4: Uputa za procjenu nesigurnosti

Upute br.4a: UPI uputa za ocjenu nesigurnosti - Primjer 

Guidance Document No. 5: Sampling and Analysis

Upute br.5a: Plan uzorkovanja – obrazac

Upute br.5a: Primjer plana uzorkovanja

Upute br.6: Aktivnosti protoka podataka i sustav nadzora 

Upute br.6a: UPI uputa za procjenu rizika i kontrolne aktivnosti - primjeri 

Uputa za konzervativnu procjenu emisija u skladu s člankom 70.

Guidance Document No.7: Continuous Emissions Monitoring System (CEMS)

Dodatni alati:

Alat za izračun emisijskog faktora za lož ulje 

Alat za izračun emisijskog faktora za plin    

Alat za neopravdano visoke troškove 

Alat za učestalost analiza 

Alat za procjenu rizika 

Nacionalni faktori iz NIR 2018

 

Edukacijski film o postupcima kontrole provedbe u području praćenja kvalitete zraka i trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

 

Sva navedena dokumentacija nalazi se i na internetskim stranicama Europske komisije, te Ministarstva zaštite okoliša i energetike

 

Izvješća

Temeljem članka 20. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova („Narodne novine“ br. 69/12, 154/14) Ministarstvo je dužno do 30.lipnja dostaviti Europskoj Komisiji Izvješće o primjeni Direktive 2003/87 EZ.

Agencija sudjeluje u izradi navedenog Izvješća vezano za funkcioniranje Registra Unije i primjenu provedbenih mjera za praćenje emisija i izvješćivanje o emisijama.

Izvješće o primjeni Direktive 2003/87 EZ možete pronaći na stranicama Europske agencije za okoliš.

Kontakt

Odsjek za klimatske promjene
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
E-pošta: KLIMA@haop.hr
url:  www.haop.hr