Početna

Zaštićena područja

Zaštićena područja

Postupak zaštite novih područja

Postupak proglašavanja zaštićenih područja propisan je člancima 123-127 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18).

Ovisno o kategoriji zaštite, zaštićeno područje proglašava Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske ili predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu na zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike izrađuje stručnu podlogu kojom predlaže zaštitu, a kojom se utvrđuju vrijednosti područja koje se predlaže zaštititi i način upravljanja tim područjem. Na temelju stručne podloge, izjave tijela koje donosi akt o proglašenju o osiguranim sredstvima za upravljanje zaštićenim područjem i posebnoj geodetskoj podlozi za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu, izrađuje se prijedlog akta o proglašenju. O tom prijedlogu, izvješćuje se javnost, što podrazumijeva javni uvid u predloženi akt i stručnu podlogu sa svom kartografskom dokumentacijom. Javni uvid traje najmanje 30 dana, a ovisno o kategoriji predloženog zaštićenog područja, provodi ga Ministarstvo (za nacionalne parkove, parkove prirode, stroge i posebne rezervate) ili jedinica područne (regionalne) samouprave (za sve ostale kategorije zaštite).

Stručne podloge za zaštitu

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu na zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike izrađuje stručnu podlogu za zaštitu područja, kojom se utvrđuju vrijednosti i definira način upravljanja područjem. Stručna podloga sadrži detaljni opis obilježja i vrijednosti područja, ocjenu stanja toga područja, posljedice koje će proisteći proglašenjem zaštite, posebno s obzirom na vlasnička prava i zatečene gospodarske djelatnosti, te ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje akta o proglašenju zaštićenog područja.

Stručna podloga izrađuje se, osim za zaštitu novih područja, i prilikom izmjene kategorije i/ili promjene granica već postojećeg zaštićenog područja.

Prilikom izrade stručne podloge, Agencija prikuplja podatke, provodi istraživanja, daje pregled vrijednosti područja predloženog za zaštitu s biološkog, geološkog, geografskog, kulturno-povijesnog i sociološkog aspekta te analizira trenutno stanje i postojeće načine korištenja prostora. Izrada stručne podloge za zaštitu opsežan je i multidisciplinaran proces, te u njemu pored djelatnika Zavoda često kao vanjski suradnici sudjeluju stručnjaci i znanstvenici s različitih polja. Na osnovi prikupljenih podataka i analize, u stručnoj se podlozi predlaže optimalan način zaštite (kategorija), određuju se mjere zaštite te se daju smjernice za upravljanje zaštićenim područjem u budućnosti.

Sadržaj stručne podloge razlikuje se ovisno o kategoriji zaštite, odnosno vrijednostima koje se na određenom području štite, no uobičajeno ona sadrži sljedeća poglavlja:
•    Sažetak i uvod
•    Opći podaci (predloženi naziv područja, opis granica, površina)
•    Obilježja područja (smještaj, geološke, geografske i hidrološke karakteristike, krajobrazne i kulturno-povijesne vrijednosti te biološke vrijednosti - flora, fauna i staništa)
•    Položaj područja u odnosu na prijedlog ekološke mreže Natura 2000
•    Analiza postojećeg korištenja i trenutnog stanja područja
•    Prijedlog kategorije zaštite i mjera zaštite
•    Smjernice za upravljanje
•    Ocjena i izvori sredstava potrebnih za provođenje zaštite
•    Kartografski prikazi (smještaj područja, prijedlog granica, katastarska podloga, karta staništa, geološka karta, Natura 2000)

Od svog osnivanja 2003. godine, Državni zavod za zaštitu prirode, danas Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, izradila je stručne podloge za zaštitu, prekategorizaciju i izmjenu granica za 48 područja.

 

Naziv područja

 

Kategorija

 

Napomena

 

Godina izrade

Godina proglašenja trajne zaštite

Oleandri - Slano

Posebni stanišni rezervat

 

2004

 

Crnika 

Posebni geološko-paleontološki rezervat/Geološko-paleontološki spomenik prirode

 

2005

2012

 

Perivoj kraljice Jelene Madijevke

Spomenik parkovne arhitekture

 

2005

 

Medvednica

Park prirode

Izmjena granica

2005

2008

Dolina Dretulje

Posebni stanišni rezervat

 

2005

 

Odransko polje

Značajni krajobraz

 

2005

2006

Lastovsko otočje

Park prirode

 

2005

2007

Vransko jezero s dijelom Jasena

Posebni ornitološki rezervat

Izmjena granice

2006

2010

2011

Una

Regionalni park

 

2006

2008

 

Rijeka Plitvica

Značajni krajobraz

 

2006

 

Moslavačka gora

Regionalni park

 

2006

2010

2011

Gornji Majkovi

Posebni herpetološki rezervat

 

2006

 

Delta Neretve

Park prirode

 

2007

 

Risovac - Grabovača

Značajni krajobraz

 

2007

2017

 

Mrežnica

Park prirode/ Regionalni park

 

2007

2010

 

Andrijina lipa u Gornjem Knegincu

Spomenik parkovne arhitekture -pojedinačno stablo

 

2008

 

Sunjsko polje

Značajni krajobraz

 

2008

2013

2013

Silbanski grebeni

Značajni krajobraz

 

2008

2012

 

Perivoj sv. Jakova u Opatiji

Spomenik parkovne arhitekture

 

2008 

2010

Platana na Brsaljama

Spomenik parkovne arhitekture -pojedinačno stablo

 

2009

2010

Soline

Park šuma

 

2009

 

Cres i Lošinj

Regionalni park

 

2009

 

Karišnica i Bijela

Značajni krajobraz

 

2009

 

Veliki Pažut

Posebno ornitološki rezervat

Promjena kategorije i izmjena granica

2009

2010

2011

2011

Mura i Drava

Regionalni park

 

2009

2010

2011

Pašnjak Iva

Značajni krajobraz

 

2009

2010

Krapje Đol

Posebni ornitološki rezervat

Izmjena granica

2009

2014

2017

 

Jama Vrtare male

Geološko-paleontološki spomenik prirode

 

2009

2012

 

Turjak-Mališćak-Pliš-Lapjak

Posebni botanički rezervat 

 

2010

 

Arboretum Lisičine

Park šuma

 

2010

 

Zelenjak - Cesargradska gora

Značajni krajobraz

Promjena kategorije i izmjena granica

2010

2011

2011

Hrast Galženjak

Spomenik prirode - rijetki primjerak drveća

 

2011

2012

Stoljetna lipa u Desiniću

Spomenik parkovne arhitekture - pojedinačno stablo

 

2011

 

Primoštenski vinogradi "Bucavac"

Značajni krajobraz

 

2011

 

Trpinja

Posebni rezervat travnjačke vegetacije

 

2011

 

Turski grad

Park šuma

 

2011

 

Kanjoni Pljuskare

Paleontološki spomenik prirode

 

2011

 

Julijev park

Spomenik parkovne arhitekture

 

2011

 

Kanjon rijeke Cetine

Značajni krajobraz

 

2012

2016

Gović

Park šuma

 

2012

 

Špilja u kamenolomu Tounj i špilja Tounjčica

Geomorfološki spomenik prirode

 

2012

 

Lunjski maslinici

Značajni krajobraz

 

2012

 

Dinara

Park prirode

 

2013

 

Hrvatsko zagorje

Regionalni park

 

2013

 

Rovinjski otoci i priobalno područje

Značajni krajobraz

Izmjena granica

2014

 

Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru

Geološki spomenik prirode

 

2014

2016

2017

Baraćeve špilje

Značajni krajobraz

 

2015

2016

Sava iznad Zagreba

Značajni krajobraz

 

2015