Početna

Upravljanje zaštićenim područjima

Upravljanje zaštićenim područjima

Dokumenti upravljanja

Prostorni planovi područja posebnih obilježja

Organizacija prostora, način korištenja, uređenja i zaštite prostora u nacionalnim parkovima i parkovima prirode uređuje se prostornim planom područja posebnih obilježja, na temelju stručne podloge koju izrađuje Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odgovorno je za donošenje Prostornih planova područja posebnih obilježja.

Stručna podloga zaštite prirode izrađuje se u suradnji s Upravom za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Javnom ustanovom parka, a daje pregled obilježja parka sa stanovišta zaštite prirode - njegove bio-, geo- i krajobrazne raznolikosti s osvrtom na ugrožena i rijetka staništa, ugrožene i zaštićene vrste te NATURA 2000 područja. Stručnom podlogom predlaže se zonacija čime se park dijeli prema ciljevima zaštite i potrebama korištenja te se daju smjernice za planiranje korištenja prostora.

Do sada su u Agenciji izrađene stručne podloge zaštite prirode za prostorne planove NP Plitvička jezera, NP Sjeverni Velebit, PP Medvednica, PP Vransko jezero, PP Telašćica, PP Žumberak - Samoborsko gorje, PP Biokovo i PP Papuk.


NACIONALNI PARKOVI

 • PPPPO NP Brijuni (2001)
 • PPPPO NP Kornati (2003)
 • PPPPO NP Krka (1990) - novi je u izradi
 • PPPPO NP Mljet (2001)
 • PPPPO NP Paklenica (2001)
 • PPPPO NP Plitvička jezera (2014)
 • PPPPO NP Risnjak (2001)
 • PPPPO NP Sjeverni Velebit (2012)

PARKOVI PRIRODE

 • PPPPO PP Biokovo (2015)
 • PPPPO PP Kopački rit (2006)
 • PPPPO PP Lastovsko otočje je u izradi
 • PPPPO PP Lonjsko polje (2010)
 • PPPPO PP Medvednica  (2014)
 • PPPPO PP Papuk je u izradi
 • PPPPO PP Telašćica (2014)
 • PPPPO PP Učka (2006)
 • PPPPO PP Velebit je u izradi
 • PPPPO PP Vransko jezero (2012)
 • PPPPO PP Žumberak-Samoborsko gorje (2014)

Pravilnici o zaštiti i očuvanju

Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) za sva zaštićena područja potrebno je izraditi Pravilnik o zaštiti i očuvanju.

Pravilnikom o zaštiti i očuvanju pobliže se propisuju uvjeti i mjere zaštite, očuvanja, unaprjeđenja i korištenja zaštićenog područja te upravne mjere za nepoštivanje odredbi toga pravilnika i Zakona o zaštiti prirode. Za strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat i park prirode Pravilnik donosi ministar zaštite okoliša i energetike na prijedlog upravnog vijeća javne ustanove uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Za ostale kategorije zaštićenih područja predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave, na prijedlog upravnog vijeća nadležne javne ustanove, uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije i prethodnu suglasnost Ministarstva, može donijeti odluku o mjerama zaštite, očuvanja, unaprijeđenija i korištenja zaštićenog područja.

Pravilnici o zaštiti i očuvanju, odnosno odluka o mjerama zaštite, očuvanja, unaprijeđenija i korištenja zaštićenog područja donosi se uz pribavljenu prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pomorstva, šumarstva, ribarstva ili vodnog gospodarstva kada je prirodno obilježje zbog kojeg je područje zaštićeno iz njihova djelokruga.

Do donošenja Pravilnika o zaštiti i očuvanju prema Zakonu o zaštiti prirode, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode vrijedit će dosadašnji Pravilnici o unutarnjem redu.

Planovi upravljanja

Obaveza izrade planova upravljanja zaštićenim područjima po prvi put se u hrvatskom zakonodavstvu pojavljuje u Zakonu o zaštiti prirode iz 2003. godine. Važeći Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) tu obavezu kao i osnovne sastavnice plana upravljanja definira člancima 134 i 138.

Upravljanje svim zaštićenim područjima, sukladno članku 138. Zakona o zaštiti prirode, provodi se temeljem plana upravljanja. Plan upravljanja određuje ciljeve upravljanja i aktivnosti za njihovo postizanje te pokazatelje učinkovitosti upravljanja. Donosi se za razdoblje od 10 godina, uz mogućnost izmjene/dopune nakon 5 godina, a provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području dužne su se pridržavati plana upravljanja.

Proces donošenja plana upravljanja zaštićenim područjima:

 • Javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem izrađuje nacrt plana upravljanja.
 • U proces izrade plana upravljanja uključuju se dionici, među kojima su i Ministarstvo i Agencija.
   
 • Upravno vijeće Javne ustanove usvaja nacrt plana upravljanja i donosi odluku o objavi javne rasprave. Objava javne rasprave objavljuje se u najmanje jednom javnom glasilu.
 • Nakon objave javne rasprave, prijedlog plana upravljanja stavlja se na javni uvid, a Javna ustanova organizira jedno ili više javnih izlaganja. Javni uvid u prijedlog plana upravljanja traje najmanje 30 dana.
 • U javnoj raspravi sudionici daju očitovanja, prijedloge i primjedbe na prijedlog plana upravljanja.
 • Po završetku javne rasprave, Javna ustanova izrađuje izvješće o javnoj raspravi s očitovanjem na  primjedbe.
   
 • Po ugrađivanju posljednjih izmjena, konačni prijedlog plana upravljanja Javna ustanova dostavlja na službeno prethodno mišljenje Agenciji te na suglasnost Ministarstvu.
 • Po dobivanju suglasnosti Ministarstva Upravno vijeće Javne ustanove donosi odluku o usvajanju plana upravljanja.
   

Planove upravljanja usvojili su:

 • NP Paklenica (2007)
 • NP Plitvička jezera (2007)
 • NP Risnjak (2007)
 • NP Sjeverni Velebit (2007)
 • PP Velebit (2007)
 • PP Lonjsko polje (2008)
 • PP Medvednica (2010)
 • PP Učka (2010)
 • PP Vransko jezero (2010)
 • PP Kopački rit (2011)
 • NP Krka (2011)
 • PP Papuk (2011)
 • PP Telašćica (2012)
 • NP Kornati (2014)
 • NP Brijuni (2016)
 • NP Mljet (2017)
 • PP Lastovsko otočje (2017)
 • PP Žumberak - Samoborsko gorje (2017)
 • PP Biokovo (2017)

Godišnji programi

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) upravljanje zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj na godišnjoj razini provodi se temeljem godišnjih programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja, koje donosi Upravno vijeće Javne ustanove koja upravlja pojedinim zaštićenim područjem.

Godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnih parkova i parkova prirode donose se uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike i uz prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja ostalih zaštićenih područja uz suglasnost izvršnog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i uz prethodno mišljenje Agencije.

Plan upravljanja i godišnji program trebaju biti usklađeni, što znači da se akcije planirane planom upravljanja za pojedinu godinu trebaju prenijeti u godišnji program za tu godinu, a ukoliko je to potrebno, mogu se i detaljnije razraditi.

Provedba Godišnjeg programa prati se kroz Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja koje se dostavlja Ministarstvu i Agenciji do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.