Početna

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Kapaciteti za upravljanje zaštićenim područjima

Kada govorimo o kapacitetima potrebnim za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima, moramo razmišljati o sistemskim, točnije društvenim kapacitetima, institucionalnim ili organizacijskim kapacitetima te individualnim kapacitetima upravljača. Sistemski se odnose na podršku javnosti, zakonodavni i institucionalni okvir, financijske resurse na razini cijelog sustava zaštite prirode i drugo. Institucionalni pokrivaju organizaciju posla, opremljenost, organizacijsku kulturu, način rada i procedure, upravljanje ljudskim i financijskim resursima na razini pojedinih institucija odnosno organizacija u sustavu. Individualni se odnose na kompetencije pojedinaca koji su djelatnici tih institucija/organizacija (UNDP, 2009). 

Ujedno, stručna osposobljenost i educiranost upravnih i stručnih tijela na državnoj i područnoj (regionalnoj) razini, prepoznata je kroz strateški cilj 3. u Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017) kao osnova za učinkovito upravljanje i očuvanje prirode. U Strategiji se također navodi da bi stručna osposobljenost i educiranost trebale doprinijeti jačanju navedenih tijela, uspješnijoj provedbi decentralizacije poslova zaštite prirode te učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima, područjima ekološke mreže Natura 2000, ali i prirodnim dobrima u cjelini. Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/2013) jedna od uloga Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) je i organiziranje i provođenje edukacije djelatnika u zaštiti prirode.

Praćenje stanja i očuvanje vrijednosti, upravljanje posjetiteljima i edukacija neki su od poslova direktno povezanih uz upravljanje zaštićenim područjima. Međutim, odgovornost i očekivanja od upravljača zaštićenim područjima danas su sve veća i uključuju nove uloge koje osim očuvanja prirode pokrivaju i podršku ljudima, odnosno dionicima vezanim uz ta područjima kroz održivi razvoj, uvažavanje prava zajednice i drugo. Stoga je potrebno osigurati razvoj kapaciteta institucija i njihovih djelatnika kako bi mogli odgovoriti na sve te izazove (IUCN, 2015). 

Fokus na jačanje kapaciteta upravljača ima Služba za zaštićena područja HAOP-a koja edukaciju sustavno provodi od 2011. godine kroz Program edukacije djelatnika ustanova u zaštiti prirode. Ostale aktivnosti jačanja kapaciteta koje provodi Služba su identifikacija kompetencija potrebnih za upravljanje zaštićenim područjima, procjena potreba za obukom i razvojem, organizacija stručnih skupova i tehničkih sastanaka te razvoj elektroničkih platformi za razmjenu znanja i iskustava, poboljšanje ustrojstva javnih ustanova, podrška u razvoju segmenata upravljanja i drugi. Zadnjih godina Agencija ima sustavni pristup jačanju kapaciteta kroz provedbu Nacionalnog plana jačanja kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima.

Literatura:
IUCN (2015): Strategic Framework for Capacity Development in protected areas and other conserved territories 2015-2025. IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA)
UNDP (2009): Capacity Development: A UNDP Primer