Početna

Postrojenja i registri onečišćavanja

Postrojenja i registri onečišćavanja

Izvješća

Nacionalna izvješća

Izvješća o podacima iz baze ROO

Izvješće se izrađuje prema podacima iz baze Registra onečišćavanja okoliša (ROO) sukladno Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) na temelju podataka verificiranih od strane nadležnih tijela županija i Grada Zagreba. Sadržajno, podaci se prikazuju za razinu županija kao i ukupno za razinu države po tematskim cjelinama (zrak, vode, tlo i otpad). Pravilnikom su propisani obvezni sadržaj, metodologija i način vođenja registra te način i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka. Podaci dostavljeni unutar aplikacije ROO prikupljeni su elektronski putem propisanih obrazaca, koji su uz ostale priloge sastavni dio Pravilnika.

U skladu s navedenim propisom onečišćivači su obvezni dostaviti podatke u tekućoj godini za razdoblje prethodne kalendarske godine.

Obveznici dostave podataka sukladno čl. 21. Pravilnika, podatke dostavljaju do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu nadležnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu na čijem području se nalazi lokacija organizacijske jedinice.  Nakon utvrđivanja potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti prikupljenih podataka nadležno tijelo županija ima obvezu verifikacijom potvrditi provedenu kontrolu kvalitete podataka u elektroničkom obliku  do 15. svibnja tekuće godine. Agencija na osnovu verificiranih podataka izrađuje godišnje izvješće o podacima iz ROO te ga objavljuje na svojoj mrežnoj stranici do 1. prosinca tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješća o podacima iz ROO: 2016., 2015.,  2014.,  2013.,  2012.,  2011.,  2010.,  2009. i   2008.

Izvješća za 2007.g.: zrak, vode, komunalni otpad, proizvodni otpad

Pregled odabranih podataka sustava ROO: 2017.

 

Izvješća o podacima RPOT/OPVN

Na temelju Uredbe o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, (NN 44/14, NN 31/17, NN 4 5/17) te Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14), postrojenja u RH dužna su prijaviti vrste i količine opasnih tvari (članak 10. Uredbe).

U skladu s člankom 12. Pravilnika Agencija je na osnovu podataka koje prikuplja u bazi Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) dužna izraditi Izvješće o podacima iz Registra do 15. prosinca tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće Agencija je dužna objaviti na Internet stranici kako bi bilo dostupno javnosti. U Izvješću se nalaze informacije o Registru, prikazani su zadnji službeni podaci o područjima postrojenja u RH koja podliježu ovom zakonskom propisu („Seveso postrojenja“) te se daje ocjena provedbe sustava kao i ocjena dobivenih podataka za određenu kalendarsku godinu.

U prvom dijelu Izvješća prikazani su podaci na razini države, tj. zbirni pregledi operatera i područja postrojenja (ukupan broj; veće količine opasnih tvari; manje količine opasnih tvari. Obveznici Priloga II.A) te zbirni prikazi u RH prema djelatnostima te s osvrtom na prijavljene podatke po točkama Obrasca obavijesti iz Priloga II. Uredbe. U drugom dijelu dat je prikaz na razini županija, tj. područja postrojenja u županijama i Gradu Zagrebu koja su prijavila podatke, prema prijavljenim djelatnostima, sa prijavljenim vrstama i količinama opasnih tvari te grupama opasnih tvari.

Izvješća o podacima RPOT/OPVN: 2016., 2015.,  2014.,  2013. i 2012.

Izvješća o podacima RPOT:  2011.,  2010.2009.

Pregled odabranih podataka sustava RPOT/OPVN: 2017.

Međunarodna izvješća

Izvješće o podacima iz baze ROO za E-PRTR

Sukladno  čl. 24. Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša Agencija dostavlja podatke Europskoj komisiji za Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u skladu s Uredbom 166/2006 o uspostavi Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (Regulation EC 166/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register). E-PRTR doprinosi transparentnosti te pristup javnosti u donošenju odluka iz područja zaštite okoliša. Njime je za zemlje članice EU implementiran PRTR Protokol te Aarhuska konvencija.

 

Izvješće o podacima iz baze ROO za UN

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008). Portal je izrađen tijekom 2012. godine te je objavljen u prosincu 2012. , a nastavno je u veljači 2013. godine, od strane Sekretarijata Aarhuške konvencije, uvršten na PRTR.net globalni portal o Registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari diljem svijeta. Hrvatski nacionalni portal ROO (2014)  predstavlja novu verziju Hrvatskog nacionalnog portala ROO te sadrži podatke od 2014. godine nadalje, a rezultat je projekta „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“ .

Prvo Izvješće o provedbi Protokola izrađeno je (na hrvatskom i engleskom jeziku) u skladu s odlukom 1/5ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1 te je dostavljeno u UN Tajništvo tijekom 2013. godine.

I. Nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR 

I National Report on PRTR Protocol

Drugo nacionalno izvješće o Provedbi PRTR Protokola izrađeno je 2016. godine.

II. Nacionalno izvješće o provedbi PRTR Protokola

 

 

 

Izvješće o statusu implementiranosti Seveso II Direktive

Sukladno  čl. 38. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13), Agencija je Europskoj komisiji dostavila trogodišnje Izvješće o implementaciji Direktive 96/82/EZ o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari.  Agencija je sudjelovala u izradi te koordinirala izradu navedenog „Izvješća sukladno članku 19. (4) Direktive 96/82/EZ o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (96/82/EC) (Seveso II), za izvještajno razdoblje 2012.-2014. za Republiku Hrvatsku“ te je isto poslala prema EK 30. rujna 2015. te time ispunila ovu izvještajnu obvezu.

Izvješće o statusu implementiranosti Seveso II Direktive u RH za period 2012.-2014.

Izvješće iz baze RPOT prema EK

Po pristupu Republike Hrvatske Europskoj Uniji, u skladu sa stavkom (3) članka 12. Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14), obveza Agencije je i dostava podataka iz baze RPOT u Europski registar (baza eSPIRS - Seveso Plants Information Retrieval System, Joint Research Centre). Temeljem uspostavljene suradnje Agencije i JRC, a u cilju pripreme za nadolazeće obveze izvještavanja po pristupu RH EU, na dobrovoljnoj bazi dostavljen je set podatke za Europski registar (eSPIRS).  Prvi službeni set podataka dostavljen je tijekom 2014. godine čime je Agencija ispunila ovu obvezu.
Podaci o Seveso operaterima i područjima postrojenja za 2016. godinu dostavljeni su u ime Republike Hrvatske u bazu eSPIRS Europske komisije, sukladno Seveso III Direktivi (O.G. 2012/18/EU), Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (Narodne novine br. 44/14) te Pravilniku o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (Narodne novine br. 139/14).

MINERVA Portal

Izvješće iz baze OPVN prema EK

Izvješće iz baze OPVN prema EK

Od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji podaci o prijavljenim velikim nesrećama u RH dostavljaju se iz baze  Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) u Joint Research Centre (JRC) u bazu eMARS (Major Accident Reporting System). Unutar navedene baze nalaze se podaci o velikim nesrećama u EU (svi prijavljeni podaci vezane uz nesreće: vrijeme i način izbijanja, tko i kada je obaviješten, opasne tvari koje su uzrokovale veliku nesreću, kako je spriječeno njeno širenje te saniranje posljedice, koje su posljedice na okoliš  i ljude, koje su „naučene lekcije“, itd.), te o iznenadnim događajima (akcidentima) i tzv. „izbjegnutim nesrećama“ (eng. near-miss“). Agencija je prvo dobrovoljno izvješćivanje seta podataka iz Očevidnika prijavljenih velikih nesreća provela tijekom 2010. godine, dok je prvo službeno izvješćivanje iz baze RPOT/OPVN provedeno tijekom 2015. godine, čime je ažurirana prijava prethodno dostavljenih podataka.

MINERVA Portal

Izvješće prema EEA (ROD) – IED Direktiva

Sukladno obvezi zemalja članica, Agencija je koordinirala izradu Izvješća o implementaciji Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EU (IED Direktiva),  te odgovore dobivene od MZOE i IZO  objedinila i uobličila u finalno izvješće sukladno Annex I (Questionnaire on the implementation of Directive 2010/75/EU as referred to in the second paragraph of Article 1),  i proslijedila EK putem  ROD (Reporting Obligation Database – EIONET). 
Slijedom navedenog Agencija je izvješće dostavila 26. rujna 2014. godine, a obzirom da je spomenuta obveza vrijedila samo za 2013. izvještajnu godinu, ista je naknadno ukinuta.

Izvješće prema EEA (ROD) – IED Direktiva

Izvješća prema EEA (CDR) – Buka

Izvješća prema EEA (CDR) – Buka

Nastavno na dogovorenu suradnju s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske kao nosiocem definiranja i provedbe strategija i politika iz područja zaštite zdravlja, u što spada i buka, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu provela je daljnja izvješćivanja u dijelu provedbe obveza Republike Hrvatske iz područja izvješćivanja o stanju buke. Tijekom mjeseca travnja 2017. godine provedene su tri izvještajne obveze prema Europskoj agenciji za okoliš (engl. EEA), dostavom podataka u elektroničku bazu podataka (engl. EIONET: CDR: Central Data Repository – Report). EIONET je partnerska mreža EEA i njenih članica te zemalja sudionica, koja povezuje nacionalne kontrolne točke, uključujući otprilike 100 eksperata i više od 350 nacionalnih institucija. Mreža podupire prikupljanje i organizaciju podataka iz raznih tema zaštite okoliša što rezultira razvojem i transparentnošću podataka iz područja stanja i zaštite europskog okoliša.

Dostavljeni su Akcijski planovi za upravljanje bukom za:
Autocestu Rijeka-Zagreb
Hrvatske željeznice
Grad Osijek

Navedeni podaci mogu se pronaći na stranicama EIONET Central Data Repository-a.

Više...