Početna

Javna nabava

Dana 16.9.2015. godine s radom je započela Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 72/2015). Početkom rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu s radom su prestale Agencija za zaštitu okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu preuzela je sva prava i obaveze  navedenih dviju državnih institucija (AZO i DZZP). U nastavku se objavljuje plan nabave za HAOP.

JAVNA NABAVA

JAVNA NABAVA (JN) - profil javnog naručitelja
 

Zemlja naručitelja:    Republika Hrvatska
Naziv naručitelja:      Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Adresa naručitelja:   10000 Zagreb, Radnička cesta 80/7
e-mail adresa:          info@haop.hr; url: www.haop.hr
Tel / telefax:              +385 1 4886 840  / +385 1 4886 850
Odjel pravnih poslova - JN: +385 1 5502 925 / +385 1 4886 850                

Kontakt osoba - JN:  Vesna Tatalović 

Sukladno članku 80., a nastavno na članak 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) postoje sljedeći gospodarski subjekti s kojima Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • HIPALAB d.o.o., Zagrebačka cesta 181, Zagreb, OIB: 62776728162
  • PROXIMA CENTAURI INSURANCE BROKERS d.o.o., Zavrtnica 36, Zagreb, OIB: 88278870696
     


 

ANALIZA TRŽIŠTA

Bilješka sa sastanka u vezi definiranja rješenja za provođenje monitoringa velikih zvijeri u Hrvatskoj