Početna

Informacijski sustavi

Informacijski sustavi

Informacijski sustavi

Broj sustava: 72
ID Ime Nadležna institucija URL
P10/01 ISZO Metabaza - Interni sustav HAOP prikaz
P10/02 Sustav za upravljanje matičnim podacima - Interni sustav HAOP prikaz
P10/03 Sustav za centralni pristup obveznika te upravljanje pravima i obvezama korisnika ISZO HAOP prikaz
P10/03_1 Administracija sustava za središnju prijavu i pristup korisnika ISZO HAOP prikaz
P10/05 ENVI portal okoliša HAOP prikaz
P10/05_1 ENVI atlas okoliša HAOP prikaz
P10/05_2 ENVI katalog metapodataka HAOP prikaz
P11/01 Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i skladištima HAOP prikaz
P11/07 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj HAOP prikaz
P11/08 Emisije iz nepokretnih izvora HAOP prikaz
P11/09 Registar Unije - hrvatski dio HAOP prikaz
P11/12 Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka HAOP prikaz
P11/14 Registar proračuna emisija za određene onečišćujuće tvari - Interni HAOP sustav HAOP prikaz
P11/20 Registar pravnih i fizičkih osoba (obrtnika) za TOOS i F plinove – REG 1 HAOP prikaz
P11/21 Baza nepokretnih uređaja i opreme koji sadrže 3 kg ili više tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova (PNOS) HAOP prikaz

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: HAOP, Agencija) pravni je sljednik Agencije za zaštitu okoliša (AZO) i Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) te je preuzela sva prava i obveze prema postojećoj i važećoj zakonskoj regulativi: Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 15/18), Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), a time je, između ostalog, zadužena za uspostavu, vođenje i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) i Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP).


Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) Informacijski sustav zaštite prirode je informacijski sustav koji objedinjava stručne i znanstvene podatke o bioraznolikosti i zaštiti prirode, a osobito podatke o divljim vrstama, stranim invazivnim vrstama, stanišnim tipovima i ekološkim sustavima, zaštićenim i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima te druge relevantne stručne i znanstvene podatke.

 

Sukladno Uredbi o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) Informacijski sustav zaštite okoliša strukturiran je u četiri temeljne skupine koje uključuju: sastavnice okoliša, pritiske na okoliš, utjecaj na zdravlje ljudi i sigurnost te odgovore društva. Ove se skupine razvrstavaju na tematska područja i potpodručja za koja se uspostavlja informacijski sustav kao dio cjelovitoga Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske.